Spørsmål og svar

Har du spørsmål om regnskapsføring eller skatt. Vennligst kontakt oss!

Forskuddsleie er en leasingleie som kunden innbetaler til leasingselskapet før utstyret leveres.

Forskuddsleien reduserer beregningsgrunnlaget for leasingavtalen. Leasingselskapet kan kreve forskuddsleie for å bedre sikkerheten i avtalen eller kunden kan ha ønske om å innbetale forskuddsleie selv for dermed å få et lavere terminbeløp. Ofte har man et innbytteobjekt, som kan brukes til å dekke inn forskuddsleien. Forskuddsleien skal periodiseres i forhold til leasingavtalens terminer, og utgiftsføres heretter.

Fleksileasing innebærer at det betales ulike terminbeløp i leieperioden, tilpasset spesielle ønsker/behov.

Leasingavtaler, unntatt personbiler:

Utgangspunktet for leasing av driftsmidler er at leasing – i motsetning til lån – oppfattes som levering av en mva-pliktig tjeneste slik at leasingselskapet løpende skal oppkreve utgående merverdiavgift. Hvis leietakeren er mva-registrert, kan han normalt trekke fra merverdiavgiften i sitt mva-regnskap.

Leasingavtaler, personbiler:

Det gjelder spesielle mva-regler for kjøp og leie av personbiler. Selv næringsdrivende som er mva-registrert, får ikke mva-fradrag ved kjøp av slike biler. Leasingselskapet får på vanlig måte fradrag for merverdiavgiften ved kjøp av biler, men må legge mva på leasingleien. Leietakeren får derimot ikke fradrag for noen del av merverdiavgiften på leien i sitt mva-regnskap. Dersom leieperioden blir kortere enn 36 mnd., må leasingselskapet innbetale ekstraordinært mva-beløp til avgiftsmyndighetene for å hindre mva-messig fordel ved korte leasingavtaler.

Et objekt er egnet til leasingfinansiering når den er lett å identifisere, har en forutsigbar annenhåndsverdi og en viss form av kurans. Vanligste objekter er biler, anleggsutstyr, transportmidler, landbruksutstyr og IT-utstyr.

En eiendel/driftsmiddel er egnet til leasing når den er lett å identifisere, har en forutsigbar annenhåndsverdi og salgbarhet. Vanligste objekter på leasing er biler, landbruksutstyr, anleggsutstyr, transportmidler og maskiner til industrien og IT-utstyr.

Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, ENK, ANS, DA) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Ved utløp av en leasingavtale er det 3 alternativer som er gjeldende:

– Kunden kan fortsette leasingforholdet mot å betale en sterkt redusert leie, og avtalen fortsetter inntil den sies opp av kunden.
– Kunden kan anmode om utkjøp av avtalen og overta eiendomsretten til objektet.
– Kunden kan si opp avtalen og levere utstyret tilbake til leasingselskapet.

Leasing er en finansieringsform der eieren (leasingselskapet) kjøper et objekt og leier dette ut til leietaker i en bestemt periode mot betaling av terminleie fra leietaker. Leietakeren har full bruksrett til utstyret, og kan utgiftsføre terminleien i sitt regnskap. Det tegnes en leasingavtale som regulerer forholdet mellom leietaker og leasingselskap, og denne skal være inngått før utstyret leveres til leietakeren.

Leasingavtaler er i utgangspunktet uoppsigelige i leasingperioden, men ved endringer i kundens drift eller av andre årsaker, kan kunden ha behov for bytte av utstyr eller opphevelse av avtalen.

Våre rådgivere er behjelpelig med endringer, bytte av objekter eller oppsigelser i avtaleperioden. Det er ulik praksis for leasingavtaler med og uten restverdigaranti.